$6?6,7UP BY FLOTSAM (FLOTSAM) (PALETTE 6) (16X24)C !"  #$%&'(  )  *+,-  ./01 23456789:;< =  > ?ABCDEFGHI J  KLMNOPQRSTUVWXYZ[  \]  ^  _`aeo