( ##-66????0EYE ON SCENE (FONT) BY MOONDOG/THE NAUGHTY BYTES< ! " "%"'(")"+,"-. " /"0"1"2"3"4"5"6"7"8"9":  ;  <"=>"?"A"B"C"D"E"F"G"H"I " J"K"L"M"N"O"P"Q"R"S"T"U"V"W"X"Y"Z"["\"]"^_"`